About Us Polish Success Stories in India

Success story of ‘ Grupa Producentów Åšwieży Owoc Sp. z o.o. ’ (from the investor’s desk) 

Grupa Producentów Åšwieży Owoc Sp. z o.o., to doÅ›wiadczeni hodowcy i eksporterzy polskich jabÅ‚ek, owoców miÄ™kkich i warzyw sezonowych.

Odmiany jabłek produkowanych w naszej grupie to: Gala Royal, Gala Must, Gala Schniga, Redjonaprince, Jonagored, Gloster, Paulared, Idared, Champion, Golden Delicious i Red Delicious.

Od czasu embarga na jabÅ‚ka w Federacji Rosyjskiej, Polska staÅ‚a siÄ™ jednym z czoÅ‚owych eksporterów jabÅ‚ek na gÅ‚ówne rynki, takie jak Indie, Chiny, Bangladesz, Wietnam, Sri Lanka.

 ZaczÄ™liÅ›my eksportować nasze jabÅ‚ka do Indii od sezonu 2016/17 do kilku dużych importerów z Delhi i Bombaju. JabÅ‚ka "Åšwieży Owoc" byÅ‚y bardzo cenione w porównaniu do innych polskich firm z przeszÅ‚oÅ›ci, dajÄ…c nam tÄ™ ogromnÄ… przewagÄ™ dalszego rozwoju na rynku indyjskim. W przyszÅ‚oÅ›ci postrzegamy Indie jako naszego gÅ‚ównego partnera handlowego na kontynencie azjatyckim.

MajÄ…c bliskie kontakty z AmbasadÄ… Republiki Indii z siedzibÄ… w Warszawie i Ambasadorem RP Namgyalem, firma "Åšwieży Owoc" planuje również wprowadzić wiedzÄ™ technicznÄ… o uprawie jabÅ‚ek do rolników w Indiach.

Od poczÄ…tku roku 2018 Grupa "Åšwieży Owoc" wraz ze spóÅ‚kÄ… siostrzanÄ… "Poland Premium" i naszym indyjskim partnerem "Veepee Global" z siedzibÄ… w Bombaju, rozszerzyÅ‚a dziaÅ‚alność o produkty FMCG i Horeca, ponownie kierujÄ…c swojÄ… ofertÄ™ do Indii jako naszego wyÅ‚Ä…cznego partnera handlowego. Naszym jedynym celem jest wprowadzenie i ustanowienie różnych polskich marek na rynku indyjskim. “

 

English Translation 

“Grupa Producentów Åšwieży Owoc Sp. z o.o., are experienced breeders and exporters of Polish apples, soft fruits and seasonal vegetables. The varieties of apples produced in our group are: Gala Royal, Gala Must, Gala Schniga, Redjonaprince, Jonagored, Gloster, Paulared, Idared, Champion, Golden Delicious and Red Delicious.

Since the embargo on apples in the Russian Federation, Poland has become one of the leading exporters of apples to the main markets, such as India, China, Bangladesh, Vietnam, Sri Lanka.

  We started exporting our apples to India from the 2016/17 season to several large importers from Delhi and Mumbai. "Fresh Fruit" apples were very much appreciated compared to other Polish companies from the past, giving us this huge advantage of further development on the Indian market.

In the future, we view India as our main trading partner on the Asian continent. Having close contacts with the Embassy of the Republic of India with headquarters in Warsaw and Ambassador of the Republic of Poland, the company "Fresh Fruit" also plans to introduce technical knowledge about growing apples to farmers in India.

Since the beginning of 2018, the "Fresh Fruit" Group together with the sister company "Poland Premium" and our Indian partner "Veepee Global" based in Mumbai, has expanded its activities to include FMCG and Horeca, again targeting India as our sole trading partner. Our only goal is to introduce and establish various Polish brands on the Indian market”
 TZMO Success Story in India(from the investor ’s desk )

“   Grupa TZMO posiada w Indiach 3 spóÅ‚ki:

BellaPremier Happy Hygienecare z siedzibÄ… w Dindigul. SpóÅ‚ka produkcyjno-handlowa

Fabryka produkuje wyroby higieniczne dla kobiet na potrzeby rynku indyjskiego oraz wyroby medyczne sprzedawane w krajach Unii Europejskiej. W 2015 roku w bezpośrednim sąsiedztwie fabryki powstał nowoczesny magazyn logistyczny o powierzchni ponad 6 tys. m2.

Bella India Healthcare z siedzibÄ… w Bangalore - spóÅ‚ka handlowa

Bella trade Healthcare z siedzibÄ… w Mumbaju - spóÅ‚ka handlowa

Produkty sprzedawane w Indiach przez TZMO:

- podpaski higieniczne Bella
- pieluszki dla dzieci - Bella Baby Happy
- wyroby chÅ‚onne dla osób z nietrzymaniem moczu Seni
- produkty z bawełny - płatki, patyczki - Bella Cotton


TZMO SA w Indiach to nie tylko biznes, to również organizowany w Maduraju  Bella Badminton Cup jak również udziaÅ‚ w rzÄ…dowych programach edukacyjnych, podczas których w szkoÅ‚ach indyjskich pracownicy firmy edukujÄ… mÅ‚ode dziewczyny i kobiety w zakresie podstawowych zasad higieny. Za tÄ… dziaÅ‚alność spóÅ‚ka otrzymaÅ‚a nagrodÄ™ Matki Teresy.
Ponadto, jako firma oferujÄ…ca oraz Å›wiadczÄ…ca usÅ‚ugi najwyższej jakoÅ›ci, BellaPremier Happy HygieneCare Pvt. Ltd. dociera również do jednostek szpitalnych – szkóÅ‚ pielÄ™gniarskich oraz szpitali z programem opieki nad osobÄ… inkontynentnÄ….
AngażujÄ…c siÄ™ we wspóÅ‚pracÄ™ z paÅ„stwowymi wydziaÅ‚ami zdrowia – TNMSC (Tamil Nadu Medical  Services Corporation), Chennai Corporation oraz IVDP (Integrated Village Development Project), BellaPremier jest dumnym dostawcÄ… podpasek dystrybuowanych wÅ›ród dziewczÄ…t w szkoÅ‚ach oraz kobiet na terenach wiejskich. Ponadto dociera do szkóÅ‚ i koledży na terenie stanów: Tamil Nadu, Kerala, Karnataka oraz Andhra Pradesh z Bella Training Programmeszkoleniami odnoÅ›nie higieny, uwzglÄ™dniajÄ…cymi informacje na temat dojrzewania, procesów zmian podczas cyklu miesiÄ…czkowego, znaczenia higieny, zdrowego odżywiania w codziennym życiu oraz sposobu używania podpasek.  ”

English Translation

“The TZMO Group has 3 companies in India:

Bella Premier Happy Hygienecare based in Dindigul. A production and trade company

The factory produces hygienic products for women for the needs of the Indian market and medical devices sold in the European Union countries. In 2015, a modern logistics warehouse with an area of over 6,000 was created in the immediate vicinity of the factory. m2.

Bella India Healthcare based in Bangalore - trading company

Bella trade Healthcare based in Mumbai - a trading company

Products sold in India by TZMO:

- Bella sanitary napkins
- diapers for children - Bella Baby Happy
- absorbent products for people with incontinence Seni
- cotton products - petals, sticks - Bella Cotton


We provide solution, comfort and all assosiated benefits. Our activity should never be considered as product itself. At every moment we are ready to serve with our advices and knowledge.We have taken the road to education and for this reason actually following programs are running:Bella Training Programme - hygiene trainings for schools, colleges and all institutions which are interested to extend the knowledge about such important issue which is hygiene.Seni Training Programme - from medical staff, through caregivers to the final persons suffering from incontinence - we teach how to deal with the problem with dignityCustomer Care Programme - we souround all our Customer and Partners with our concern, advice and knowledge - always at the service We are proud to satisfy the needs of girls and women from rural areas by suppling our sanitary napkins through:IVDP - Integrated Village Development Project in Krishnagiri, Tamil NaduChennai CoorporationTNMSC - Tamil Nadu Medical Services Coorporation Our day to day effort has been appreciated by WILL POWER WORLD ACADEMY, Chennai with Mother Theresa award given for social responsibility of business.Indinspensable element of hygiene is healthy lifestyle promoted with our business and activity.The idea came from our mother company - TZMO SA at the basis of which last year 2012 we have organized.


1st edition of BELLA BADMINTON CUP..The combination of experience and practical knowledge of long-term employees and creativity and skills of younger staff allows to create optimal offers. Knowing and understanding our Customers, we offer them the best solutions. “