Polish Success Stories in India
Home › Polish Success Stories in India
 

Success story of ‘ Grupa Producentów Świeży Owoc Sp. z o.o. ’ (from the investor’s desk) 

Grupa Producentów Świeży Owoc Sp. z o.o., to doświadczeni hodowcy i eksporterzy polskich jabłek, owoców miękkich i warzyw sezonowych.

Odmiany jabłek produkowanych w naszej grupie to: Gala Royal, Gala Must, Gala Schniga, Redjonaprince, Jonagored, Gloster, Paulared, Idared, Champion, Golden Delicious i Red Delicious.

Od czasu embarga na jabłka w Federacji Rosyjskiej, Polska stała się jednym z czołowych eksporterów jabłek na główne rynki, takie jak Indie, Chiny, Bangladesz, Wietnam, Sri Lanka.

 Zaczęliśmy eksportować nasze jabłka do Indii od sezonu 2016/17 do kilku dużych importerów z Delhi i Bombaju. Jabłka "Świeży Owoc" były bardzo cenione w porównaniu do innych polskich firm z przeszłości, dając nam tę ogromną przewagę dalszego rozwoju na rynku indyjskim. W przyszłości postrzegamy Indie jako naszego głównego partnera handlowego na kontynencie azjatyckim.

Mając bliskie kontakty z Ambasadą Republiki Indii z siedzibą w Warszawie i Ambasadorem RP Namgyalem, firma "Świeży Owoc" planuje również wprowadzić wiedzę techniczną o uprawie jabłek do rolników w Indiach.

Od początku roku 2018 Grupa "Świeży Owoc" wraz ze spółką siostrzaną "Poland Premium" i naszym indyjskim partnerem "Veepee Global" z siedzibą w Bombaju, rozszerzyła działalność o produkty FMCG i Horeca, ponownie kierując swoją ofertę do Indii jako naszego wyłącznego partnera handlowego. Naszym jedynym celem jest wprowadzenie i ustanowienie różnych polskich marek na rynku indyjskim. “

 

English Translation 

“Grupa Producentów Świeży Owoc Sp. z o.o., are experienced breeders and exporters of Polish apples, soft fruits and seasonal vegetables. The varieties of apples produced in our group are: Gala Royal, Gala Must, Gala Schniga, Redjonaprince, Jonagored, Gloster, Paulared, Idared, Champion, Golden Delicious and Red Delicious.

Since the embargo on apples in the Russian Federation, Poland has become one of the leading exporters of apples to the main markets, such as India, China, Bangladesh, Vietnam, Sri Lanka.

  We started exporting our apples to India from the 2016/17 season to several large importers from Delhi and Mumbai. "Fresh Fruit" apples were very much appreciated compared to other Polish companies from the past, giving us this huge advantage of further development on the Indian market.

In the future, we view India as our main trading partner on the Asian continent. Having close contacts with the Embassy of the Republic of India with headquarters in Warsaw and Ambassador of the Republic of Poland, the company "Fresh Fruit" also plans to introduce technical knowledge about growing apples to farmers in India.

Since the beginning of 2018, the "Fresh Fruit" Group together with the sister company "Poland Premium" and our Indian partner "Veepee Global" based in Mumbai, has expanded its activities to include FMCG and Horeca, again targeting India as our sole trading partner. Our only goal is to introduce and establish various Polish brands on the Indian market”
 TZMO Success Story in India(from the investor ’s desk )

“   Grupa TZMO posiada w Indiach 3 spółki:

BellaPremier Happy Hygienecare z siedzibą w Dindigul. Spółka produkcyjno-handlowa

Fabryka produkuje wyroby higieniczne dla kobiet na potrzeby rynku indyjskiego oraz wyroby medyczne sprzedawane w krajach Unii Europejskiej. W 2015 roku w bezpośrednim sąsiedztwie fabryki powstał nowoczesny magazyn logistyczny o powierzchni ponad 6 tys. m2.

Bella India Healthcare z siedzibą w Bangalore - spółka handlowa

Bella trade Healthcare z siedzibą w Mumbaju - spółka handlowa

Produkty sprzedawane w Indiach przez TZMO:

- podpaski higieniczne Bella
- pieluszki dla dzieci - Bella Baby Happy
- wyroby chłonne dla osób z nietrzymaniem moczu Seni
- produkty z bawełny - płatki, patyczki - Bella Cotton


TZMO SA w Indiach to nie tylko biznes, to również organizowany w Maduraju  Bella Badminton Cup jak również udział w rządowych programach edukacyjnych, podczas których w szkołach indyjskich pracownicy firmy edukują młode dziewczyny i kobiety w zakresie podstawowych zasad higieny. Za tą działalność spółka otrzymała nagrodę Matki Teresy.
Ponadto, jako firma oferująca oraz świadcząca usługi najwyższej jakości, BellaPremier Happy HygieneCare Pvt. Ltd. dociera również do jednostek szpitalnych – szkół pielęgniarskich oraz szpitali z programem opieki nad osobą inkontynentną.
Angażując się we współpracę z państwowymi wydziałami zdrowia – TNMSC (Tamil Nadu Medical  Services Corporation), Chennai Corporation oraz IVDP (Integrated Village Development Project), BellaPremier jest dumnym dostawcą podpasek dystrybuowanych wśród dziewcząt w szkołach oraz kobiet na terenach wiejskich. Ponadto dociera do szkół i koledży na terenie stanów: Tamil Nadu, Kerala, Karnataka oraz Andhra Pradesh z Bella Training Programmeszkoleniami odnośnie higieny, uwzględniającymi informacje na temat dojrzewania, procesów zmian podczas cyklu miesiączkowego, znaczenia higieny, zdrowego odżywiania w codziennym życiu oraz sposobu używania podpasek.  ”

English Translation

“The TZMO Group has 3 companies in India:

Bella Premier Happy Hygienecare based in Dindigul. A production and trade company

The factory produces hygienic products for women for the needs of the Indian market and medical devices sold in the European Union countries. In 2015, a modern logistics warehouse with an area of over 6,000 was created in the immediate vicinity of the factory. m2.

Bella India Healthcare based in Bangalore - trading company

Bella trade Healthcare based in Mumbai - a trading company

Products sold in India by TZMO:

- Bella sanitary napkins
- diapers for children - Bella Baby Happy
- absorbent products for people with incontinence Seni
- cotton products - petals, sticks - Bella Cotton


We provide solution, comfort and all assosiated benefits. Our activity should never be considered as product itself. At every moment we are ready to serve with our advices and knowledge.We have taken the road to education and for this reason actually following programs are running:Bella Training Programme - hygiene trainings for schools, colleges and all institutions which are interested to extend the knowledge about such important issue which is hygiene.Seni Training Programme - from medical staff, through caregivers to the final persons suffering from incontinence - we teach how to deal with the problem with dignityCustomer Care Programme - we souround all our Customer and Partners with our concern, advice and knowledge - always at the service We are proud to satisfy the needs of girls and women from rural areas by suppling our sanitary napkins through:IVDP - Integrated Village Development Project in Krishnagiri, Tamil NaduChennai CoorporationTNMSC - Tamil Nadu Medical Services Coorporation Our day to day effort has been appreciated by WILL POWER WORLD ACADEMY, Chennai with Mother Theresa award given for social responsibility of business.Indinspensable element of hygiene is healthy lifestyle promoted with our business and activity.The idea came from our mother company - TZMO SA at the basis of which last year 2012 we have organized.


1st edition of BELLA BADMINTON CUP..The combination of experience and practical knowledge of long-term employees and creativity and skills of younger staff allows to create optimal offers. Knowing and understanding our Customers, we offer them the best solutions. “